รายงานประเมินผลตนเอง (SAR) ปี2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมิณตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

IMG_6046