เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

       โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ตั้งอยู่ที่ซอย อ่อนนุช 53 แยก 2 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ควบคู่อิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

       

       สถาบันแห่งนี้มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน อุทิศโดย อัลมัรฮูมฮัจยีอับดุรรอฮีม มะแก้ว และภรรยาของท่าน ฮัจยะห์เหรี่ยม มะแก้ว ท่านทั้งสองได้มีเจตนารมณ์และปรารถนาที่จะให้ที่ดินผืนนี้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาแก่บรรดาเยาวชนและมุสลิมทั่วไป  โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพในการอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้อง รู้หลักการอ่านทั้งในเรื่องของตัจญวีด ทำนอง รวมถึงการท่องจำอัลกุรอาน และสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสืบสานความคิดริเริ่มของ ท่านอาจารย์สมหวัง มุเนาวเราะห์ ที่ต้องการจะเปิดสถานที่สอนอัลกุรอานแก่บรรดาเยาวชน ดังนั้นท่านทั้งสองจึงได้มีจิตเมตตาอุทิศผืนดินที่อยู่ติดกันให้ใช้ประโยชน์ในการนี้

       แต่เดิมนั้น โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) แห่งนี้เคยเป็นสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย โดยมีฮัจยีมนตรี หนูมา และฮัจยะห์ อุษา แสงสุวรรณ เป็นนายกสมาคมตามลำดับ ในช่วงนั้นได้มีการวางศิลารากฐานและขึ้นโครงสร้างอาคารบางส่วนไว้แล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และบรรดาทายาทต้องการให้มีการเรียนการสอนกอรี และจริยธรรมแห่งบรรดาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอใช้โรงเรียนกิฟายะตุ้ลอิสลามเป็นสถานที่อบรมชั่วคราวในภาคฤดูร้อน ต่อมาด้วยความเมตตาแห่งอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้มีการเพิ่มการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอาหรับในระดับเอียะดาดีย์และซานาวีย์ภาคค่ำ เพื่อรอง รับเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาษาอาหรับ

       หลังจากที่ อัลมัรฮูมฮัจยีอับดุรรอฮีม มะแก้ว ได้กลับคืนสู่พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว บรรดาทายาทจึงมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและตรงตาม เจตนารมณ์ของผู้อุทิศมากที่สุด และเห็นสมควรที่จะยกผืนดินดังกล่าวให้เป็นมูลนิธิอับดุรรอฮีมอุปถัมภ์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิอัลกุรรออ์ (อับดุรรอฮีมอุปถัมภ์) จากนั้นทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าปัจจุบันระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ จึงมีมติให้เปิดเป็นโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบศาสนาควบคู่สามัญ เพื่อสนองตอบความต้องการของบรรดาผู้ปกครองและผู้สนใจที่จะพัฒนาตนทั้งทางโลก และทางธรรม

       ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิต – อาหรับ – อังกฤษ เป็นปีแรก มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงรวม 183 คน คณะครูและบุคลากรรวม 20 คน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รูประฆังคว่ำ

มีมือประสานเจ็ดมืออยู่ที่ด้านใต้

มีที่ตั้งกุรอานอยู่ตรงกลาง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาโรงเรียน (School Philosophy)

กุรอานดี มีคุณธรรม นำความรู้ ควบคู่การกีฬา”

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)

       จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความสามารถประสบการณ์ตรง มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพพลานามัยที่เข้มแข็ง อดทน เสียสละ อยู่รวมในสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

พันธกิจโรงเรียน (Mission)

 

พันธกิจของโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) มีดังนี้

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 เพื่อเป็นพื้นฐานวิชาชีพ

2. จัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลาม เพื่อผลิตนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณภาพให้แก่สังคม

3. ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม

5. ส่งเสริมการปฏิบัติตนของนักเรียนตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อการมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด

6. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

7. จัดสภาพโรงเรียนให้น่าอยู่ น่ามอง มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

8. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์

ที่ตั้งโรงเรียน

แชร์เรื่องนี้