สนามใหม่
รูปภาพประวัติโรงเรียน
รูปภาพ1
IMG_6601
IMG_1282

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

       โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ตั้งอยู่ที่ซอย อ่อนนุช 53 แยก 2 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ควบคู่อิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

       สถาบันแห่งนี้มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน อุทิศโดย อัลมัรฮูมฮัจยีอับดุรรอฮีม มะแก้ว และภรรยาของท่าน ฮัจยะห์เหรี่ยม มะแก้ว ท่านทั้งสองได้มีเจตนารมณ์และปรารถนาที่จะให้ที่ดินผืนนี้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาแก่บรรดาเยาวชนและมุสลิมทั่วไป  โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพในการอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้อง รู้หลักการอ่านทั้งในเรื่องของตัจญวีด ทำนอง รวมถึงการท่องจำอัลกุรอาน และสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสืบสานความคิดริเริ่มของ ท่านอาจารย์สมหวังมุเนาวเราะห์ ที่ต้องการจะเปิดสถานที่สอนอัลกุรอานแก่บรรดาเยาวชน ดังนั้นท่านทั้งสองจึงได้มีจิตเมตตาอุทิศผืนดินที่อยู่ติดกันให้ใช้ประโยชน์ในการนี้

       แต่เดิมนั้น โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) แห่งนี้เคยเป็นสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย โดยมีฮัจยีมนตรี หนูมา และฮัจยะห์ อุษา แสงสุวรรณ เป็นนายกสมาคมตามลำดับ ในช่วงนั้นได้มีการวางศิลารากฐานและขึ้นโครงสร้างอาคารบางส่วนไว้แล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และบรรดาทายาทต้องการให้มีการเรียนการสอนกอรี และจริยธรรมแห่งบรรดาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอใช้โรงเรียนกิฟายะตุ้ลอิสลามเป็นสถานที่อบรมชั่วคราวในภาคฤดูร้อน ต่อมาด้วยความเมตตาแห่งอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้มีการเพิ่มการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอาหรับในระดับเอียะดาดีย์และซานาวีย์ภาคค่ำ เพื่อรอง รับเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาษาอาหรับ

 

            หลังจากที่ อัลมัรฮูมฮัจยีอับดุรรอฮีม มะแก้ว ได้กลับคืนสู่พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว บรรดาทายาทจึงมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและตรงตาม เจตนารมณ์ของผู้อุทิศมากที่สุด และเห็นสมควรที่จะยกผืนดินดังกล่าวให้เป็นมูลนิธิอับดุรรอฮีมอุปถัมภ์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิอัลกุรรออ์ (อับดุรรอฮีมอุปถัมภ์) จากนั้นทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าปัจจุบันระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ จึงมีมติให้เปิดเป็นโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบศาสนาควบคู่สามัญ เพื่อสนองตอบความต้องการของบรรดาผู้ปกครองและผู้สนใจที่จะพัฒนาตนทั้งทางโลก และทางธรรม

           ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิต – อาหรับ – อังกฤษ เป็นปีแรก มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงรวม 183 คน คณะครูและบุคลากรรวม 20 คน

ตราสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

 

รูปทรงระฆังคว่ำ

มีมือประสานเจ็ดมืออยู่ที่ด้านใต้

มีที่ตั้งกุรอานอยู่ตรงกลาง

เอกลักษณ์

“โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมอิสลามและบริการชุมชน

อัตลักษณ์

“เด็กดี มีวินัย ใฝ่ใจศาสนาอิสลาม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาโรงเรียน (School Philosophy)

กุรอานดี มีคุณธรรม นำความรู้ ควบคู่การกีฬา”

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)

       มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียน (Mission)

  พันธกิจของโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) มีดังนี้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งมีสุนทรียภาพ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8. ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

11. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

12. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ

13. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

14. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น มีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาของโรงเรียน

ตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียน