ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศ

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)

เรื่อง  การสอบซ่อม ของ นักเรียน ชั้น  ม.3  และ  ม.6

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ให้โรงเรียนทุกสังกัด  ทั่วประเทศ  ปิดโรงเรียน ตั้งแต่  วันที่  18  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์  COVID-19  จะคลี่คลาย  ดังนั้น โรงเรียนจึงกำหนดให้ นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ดำเนินการดังนี้

นักเรียน  ติดต่อครูผู้สอน  เป็นการส่วนตัว  ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่   ประกาศ เพื่อ นัดหมายครูผู้สอนในการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน การส่งงาน  และติดตามสอบถามผลจากครูผู้สอน จนกว่าจะผ่าน เพื่อจะได้จบการศึกษา หากนักเรียนไม่ติดตามแก้ไขผลการเรียน จะทำให้การจบการศึกษาจะล่าช้าออกไป  ซึ่งจะมีผลต่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (เป็นความรับผิดชอบของตัวนักเรียนที่ต้องจัดการให้เรียบร้อย)

นักเรียนที่ต้องการขอใบรับรองการเป็นนักเรียน  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับทุน  หรือเพื่อการใดๆ ที่จำเป็นเร่งด่วน  ให้ติดต่อ นายทะเบียน (ครูอัจฉรา  มะแก้ว)   เพื่อนัดหมาย  การขอ  และ  รับเอกสาร

นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน  ตั้งแต่บัดนี้  จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

(ติดตามประกาศของโรงเรียน  ทาง website ของโรงเรียน)

www.qrw.ac.th

*** ครูผู้สอน  ส่งผลการสอบซ่อม  ออนไลน์  ตามกำหนดในตารางการปฏิบัติงาน***

ประกาศ  ณ.  วันที่  18  มีนาคม  2563