ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบ กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมเอกสารทั้งหมด ดังนี้

– สำเนาสูติบัตร

– สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

– สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

– ปพ 1 ตัวจริง(ให้นำมาหลังจากจบ ป.6)

– สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา

– สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา

พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. ชำระค่าเทอม ตามจำนวน

3. จองชุดนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ: ในวันมอบตัวนักเรียนจะต้องมาพร้อมผู้ปกครอง

นักเรียนที่ติดสำรอง นัดพบผู้อำนวยการในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องสมุด เพื่อรับการชี้แจง

ดาวน์โหลดใบมอบตัว กดที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์สำรอง ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์สำรอง ม.4